Baggrund for strategien

Vores strategi er vores pejlemærke og vores fælles vejviser over, hvordan vi lægger den pædagogiske og faglige retning på STU Norddjurs. Strategien vil være udgangspunktet for prioriteringen og udviklingen af de opgaver, vi ønsker at tage fat på.

Vores arbejde handler om at skabe plads til udvikling og læring for unge med Vi har fire strategiske platforme, som på hver deres måde rækker ind i vores medlemmers hverdag og ud i det samfund, som de er en del af.

De fire fokusområder

Læring
Kommunikation
Fællesskab
Motivation
Læring

Det er STU Norddjurs’ mål at skabe et individuelt tilpasset læringsforløb for alle studerende. Vores læringsforløb tager afsæt i synlig læring og læringsmål. Den synlige læring handler om at tydeliggøre hvad der skal læres og hvordan og hvad den studerende kan gøre for at nå de opstillede mål.

 • Læringsmål er med til at tydeliggøre hvad fokus er for den enkelte i hver undervisningsforløb.
 • Læringsmål skaber retning.
 • Læringsmål viser hvor langt den studerende er i læringsprocessen.
 • Læringsmål skaber struktur og en fælles forståelse mellem underviser og studerende.

Bevidstgørelse af praksis

For at øge det faglige læringsudbytte på STU Norddjurs er det nødvendigt at understøtte en bevidstgørelse i vores praksis. Implementeringen af feedbackmodellen giver et fælles afsæt og begrebsapparat for ledelse, lærere, pædagoger og studerende. I denne sammenhæng er en fælles bevidstgørelse omkring vigtigheden af at eksplicitere læringsmål helt central for at øge læringsudbyttet hos eleverne. Der er således tale om en bevidst praksis, der søger mod at mestre målene, hvor deltagerne er aktive i læringsaktiviterne og feedback i stor udstrækning bliver givet og søgt.

Med synlig læring mener vi feedback inspireret af den newzealandske forsker John Hattie. Hatties feedbackmodel har til formål at mindske afstanden mellem den studerendes nuværende forståelse og det ønskede mål. Feedbackmodellen tager afsæt i 3 spørgsmål:

 1. Hvor skal jeg hen?
 2. Hvor er jeg henne i læreprocessen?
 3. Hvad er næste skridt?

Hvordan forstår vi synlig læring?

 • At se læringen gennem elevernes øjne (fx. via observationer, evalueringer, samtaler).
 • At evaluere effekten på elevernes læring af det, vi gør.
 • At kende elevernes faglige udgangspunkt og nærmeste udviklings zone.
 • At have en bred vifte af undervisningsstrategier i det daglige undervisnings- repertoire.
Kommunikation

Vi arbejder i en kultur og med en målgruppe, der konstant gør ting som vi ikke forventer. Derfor kan man sige, at vi arbejder i en konstant forandringskultur og derfor er kommunikation et nødvendigt redskab til at undgå misforståelser.

En tydelig og effektiv kommunikation øger chancen for at opnå succesfulde forandringsprocesser i vores daglige pædagogiske arbejde. Kommunikationen besvarer mange af de spørgsmål, som eksempelvis vores studerende har til en undervisning – eller et bosted eller en pårørende har til en aktuel problemstilling. Uanset hvad, så er den klare kommunikation kilden til vished. Kommunikationen skaber forudsigelighed i forandringsprocesser eller når der er noget man ikke forstår. Kommunikation kan forklare, hvorfor forandringen er nødvendig, hvor vi er i processen, hvad næste skridt er, hvor de selv kan bidrage og vigtigst af alt; hvad forandringen betyder for den enkelte?

Vi ønsker, at vores studerende og eksterne og interne samarbejdspartnere modtager de rigtige budskaber og derfor mener vi at kommunikation er afgørende for vores organisation. En tydelig og reflekteret kommunikation kan undlade mange misforståelser. Når vi sender et budskab omkring fx en studerende til en samarbejdspartnere eller kommunikerer helt generelt overvejer vi altid følgende:

Når en kommunikation er vellykket, så skyldes det, at modtageren agerer på den måde, som afsenderen havde tænkt sig: Kommunikationen havde den intenderede effekt, og derfor må valget af tekst og kanal have været velvalgt” (Laswells kommunikationsmodel)

Kommunikation foregår på alle niveauer og hele tiden, hvilket gør, at mange negligerer betydningen af en god kommunikationskultur.

Fællesskab

“Fællesskabet er afgørende for at vores studerende føler et tilhørsforhold. Vi tilbyder dem et ungdomsmiljø, hvor de kan øve sig i sociale spilleregler og relationsdannelse og hvor det samtidig er legalt at fejle. “

Vores fokus på fællesskab skal ses i lyset af, at mange af vores studerende har svært ved at indgå i fællesskabet. De sociale spilleregler, kommunikationen og spejlingen er svære ting at afkode, men det betyder ikke, at de studerende ikke gerne vil, tværtimod.

Fællesskabet har helt afgørende betydning for den enkelte studerende identitetsdannelse og udvikling. Fællesskabet er helt centralt for den enkelte elev for, at han/hun kan skabe og opretholde sin komfortzone i klasserummet, hvorfor vores studerende vil søge fællesskabet og i vid udstrækning agere i overensstemmelse med ønsket om at fastholde og styrke deres position heri. For at være en del af fællesskabet er det en forudsætning, at man gør sig selv til en meningsfuld adressat i forhold til kommunikationen i systemet. Det er en forudsætning, at man mestrer den kommunikation, de medier og de roller som skaber systemets opretholdelsesdrift. Dette betyder, at studerende for at være en del af det sociale system, som klassefællesskabet er, må kunne agere indenfor rammerne med hensyn til kommunikationen i systemet. Her opfattes kommunikation både, som det udtalte, det nonverbale, de handlinger den enkelte udfører og de signaler den enkelte udsender.

Inklusion: Alle studerende skal være tænkt ind fra begyndelsen, således at alle vores studerende kan deltage i fællesskabet, så vidt det er muligt, med hver deres forudsætninger.

Motivation

Vi bliver mere motiveret, når vi kan se meningen med noget”(Hertzberg & Maslow)

Vision

Vi ønsker at udvikle livstilfredse og aktive samfundsborgere i et rummeligt og mangfoldigt læringsmiljø, hvor vi engagerer og inddrager det omkringliggende samfund til at skabe muligheder for vores unges udfoldelsesmuligheder i fritidslivet og på arbejdsmarkedet.

Innovativ tilgang til læring

Kreative og rummelig undervisningstilgange med fokus på den enkeltes motivation og læringsstil.

Livsduelighed

Undervisning og læring, der sigter mod at gøre vores elever så handlekraftige i eget liv som muligt. Vi arbejder for at eleverne kan håndtere hverdagens udfordringer og udvikler strategier og kompetencer til at begå sig i det sociale fællesskab.

Livsduelighed

Vi arbejder for at vores elever kan være aktive samfundsborgere, hvor den enkelte er engagerer sig og tager ansvar for eget liv.

Ledelsesmål 2018

 • Implementering af synlig læring og arbejdet med læringsmål.

 • Opstart og implementering af værkstedsorienteret undervisning, herunder køkken, træ og metal.

 • Styring af den videre udvikling af E-sport linjens faglige indhold og samspil med andre undervisningsfag.

 • Skabe fokus og opmærksomhed på STU Norddjurs’ resultater og tiltag, herunder til politikkere, medier og pårørende.

 • Kvalitetssikring af uddannelsens:

  • Faglige indhold og elevernes udbytte af undervisning.
  • Retning og udvikling i forhold til STU – målgruppen.
  • Evaluering og feedback til elever.
  • Fokus på det brede samarbejde.
  • Kvalitetssikring af undervisningsaktiviteter.
Menu